Programma HIC & ART kennisfestival 2021

Op dinsdag 23 November 2021 organiseert Frits&Gijs dit online congres vanuit de Doelen, Rotterdam

Programma 23 November 2021

Programma 23 November 2021

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

13.00 - 13.10 UUR

Opening door dagvoorzitters Yolande Voskes en Martijn Kemper
}

13.10 - 13.35 UUR

Bente van Woerden (Tranzo, Tilburg University en GGz Breburg) & Eveline Duimelaar (GGz Breburg)

Junior onderzoeker & Case Manager (klinisch ART)

Herstellen van én in de triade: het bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige GGz.

Uit ervaringen van zowel cliënten, naasten en zorgverleners, blijkt dat triadisch werken niet eenvoudig is. Ook in instellingen die het ART-model omarmen blijkt de toepassing van triadisch werken vaak behouden tot het niveau van praktische en taakgerichte afspraken. Met dit project richten we ons op het bevorderen van de dialoog en samenwerking tussen cliënten, die langdurig afhankelijk zijn van geestelijke gezondheidszorg, hun naasten en zorgverleners. Het doel van het project is om in kaart te brengen watde ervaringen en behoeften zijn rond samenwerken en samen beslissen in de triade om op basis daarvan een toolbox te ontwikkelen en te implementeren met als doel om het samenwerken in de triade te verbeteren. Door middel van een pilot zal de invoering van deze toolbox geëvalueerd worden in termen van haalbaarheid, herstel, samenwerkingsrelatie en samen beslissen.

}

13.35 - 14.00 UUR

Marvin Scheffer (Leviaan) & Lieke Zomer (Amsterdam UMC)

Ervaringsdeskundige Ontwikkeling en Beleid ART auditor & Promovenda

Resultaten van een jaar online ART onderzoek

In samenwerking met 18 organisaties in Nederland is het ART onderzoek afgelopen jaar digitaal uitgevoerd. Er zijn ART audits gedaan, terugkoppelingen met de deelnemende teams, vragenlijsten over de kwaliteit van zorg met teams afgenomen en er zijn vragenlijsten bij cliënten afgenomen over hun herstel. Tijdens deze sessie wordt er ingegaan op de eerste resultaten hiervan en worden de landelijke ontwikkelingen omtrent ART besproken. Ook wordt er ingezoomd op een aantal items uit de ART monitor en worden tips gegeven hoe teams zich verder kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het item over herstelinterventies; wat wordt hier precies onder verstaan en hoe ga je als team hiermee aan de slag?

www.leviaan.nl
www.ART-psy.nl
www.vumc.nl/research/ethiek-recht-humaniora.htm

 

}

14.00- 14.25 UUR

Laura van Melle (VU-MC Amsterdam)

Onderzoeker/coördinator dwangpreventie

HIC 2.0: doet u mee met de doorontwikkeling van HIC?

Het HIC-model is in 2013 ontwikkeld voor en door de praktijk om een kwalitatief hoge standaard voor zorg te bieden waarin zo weinig mogelijk dwang wordt toegepast. In 2021 is het tijd om het model door te ontwikkelen en te zorgen dat het HIC-model blijft passen bij de behoeften van de praktijk. In deze presentatie wordt stilgestaan bij de belangrijkste bevindingen van promotieonderzoek naar het HIC-model en recente separatiecijfers die aanleiding geven tot de doorontwikkeling van het HIC-model én de concrete plannen deze doorontwikkeling vorm te geven.

 

}

14.25 - 14.50 uur

Nathalie Wils (Reinier van Arkel|Herlaarhof) & Pierre Herpers (Intensief Behandel Centrum Jeugd|Karakter)

Directeur behandelzaken & manager behandelzaken IBC Jeugd

Het vormen van een HIC-jeugd: bergbeklimmen in de GGZ-zorg

Deelnemers hebben zicht op welke factoren in de inhoudelijke zorg en de context belangrijk zijn om HIC-zorg tot een succes te maken.
Deelnemers hebben zicht op wat dit vraagt van medewerkers en management.
Deelnemers hebben zicht op risico’s en ethische dilemma’s die HIC-zorg met zich meebrengt.

www.herlaarhof.nl
www.reiniervanarkel.nl

}

14.50 - 15.20 uur

PAUZE
}

15.20 - 15.45 uur

Jeannet Achterstraat (Dimence) & Nienke Lentz (Dimence)

Senior Psychiatrisch Verpleegkundige/ SRH docent & Psychiatrisch Verpleegkundige

De kliniek in beweging: de 3 fasen van herstel als inzet voor behandeling

We willen presenteren hoe we de afgelopen 3 jaar resultaten hebben kunnen boeken door de cliënten binnen onze kliniek (afdeling Tollerink) een plek te kunnen bieden voor behandeling binnen de 3 verschillende milieus.
Winst: behandeling sluit meer aan en is volop door ontwikkeld. Cliënten hebben mogelijkheid om door te groeien. Bieden van HOOP.

www.dimencegroep.nl

}

15.45 - 16.10 uur

Kevin Rinkes, Carola Franken & Monique Almekinders (allen GGz Breburg)

Ervaringsdeskundige, Senior medewerker herstel & Ervaringsdeskundige

Beeldbellen met familie en naasten

Wij hebben in de Covid periode het beeldbellen opgezet voor cliënten om het contact makkelijk te behouden met familie en naasten.
Na een moeilijke opstart hebben wij de formule gevonden om dit werkend te krijgen.
Tijdens onze presentatie behandelen wij hoe je het beeldbellen succesvol kan maken.
Wij gaan uit van thema’s zoals presentie, uitnodigende houding en alles om de drempel zo laag mogelijk te maken.

www.ggzbreburg.nl

}

16.10 - 16.35 uur

Niels Mulder (Parnassiagroep/Erasmus MC ) & Lisette van der Meer (Rijksuniversiteit Groningen/Lentis )

Psychiater/Hoogleraar & Universitair docent/Senior-onderzoeker

HIC/ART en netwerkpsychiatrie

Sommige patiënten ontvangen behandeling en zorg in het kader van HIC en/of ART. Dit zijn episodes die vaak voorafgegaan en gevolgd worden door andere vormen van (ambulante) zorg. Netwerkpsychiatrie biedt een kader om HIC en ART in te bedden in een op continuïteit gerichte vorm van netwerkzorg, waarbij patiënten zoveel mogelijk eigen regie en herstelgerichte zorg ervaren, met betrekken van naasten.

 

}

16.35 - 17.00 uur

Eric Zuidhoek (Altrecht) & Robert Eijpe (Altrecht)

Teammanager en HIC auditor & Regieverpleegkundige en trainer de-escalerend werken

HIC Altrecht bruist (dankzij post HBO-verpleegkundigen HIC)

De post HBO-opleiding HIC Psychiatrie levert aan het eind van dit jaar de derde lichting studenten af. In deze presentatie leggen we uit waarom Altrecht profiteert van deze ontwikkeling. En welk perspectief Altrecht afgestudeerden biedt om een grote bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit. En de HIC te laten bruisen!

www.altrecht.nl

}

17.00 - 19.05 uur

PAUZE
}

19.05 - 19.30 uur

Yvette Vreeker (GGz Breburg),  Rinette Nieuwlands (GGz Breburg) & Lisette van der Meer (Rijksuniversiteit Groningen/Lentis)

Verpleegkundig Specialist GGz  |  Specialist Ouderengeneeskunde en manager behandelzaken Centrum Senioren Cure  |  Universitair docent/Senior-onderzoeker

ART bij senioren

Nadat ART succesvol is geïmplementeerd, doen we dit nu bij senioren. Een doelgroep waarvoor herstel niet altijd vanzelfsprekend is. Een doelgroep die door de levensfase voor andere uitdagingen staat. Hoe kan ART hierbij helpen?

www.ggzbreburg.nl

}

19.30- 19.55 uur

Roland van de Sande (Hogeschool Utrecht, HU University of Applied Sciences Parnassia groep), Gijsbert Roseboom (Puursuc6) & Marlies Jehoel (GGz Breburg)

Verplegingswetenschapper | opleider | Verpleegkundig Specialist GGZ
Manager behandelzaken – HIC

Implementatie van de Safewards methodiek binnen de HIC-praktijk

Hoe past men de Safewards methodiek toe binnen de HIC-praktijk. De Safewards benadering kan vooral worden gebruikt als ondersteuning van het herkennen uitlokkende situaties en het tijdig inzetten van de-escalerende interventies in de HIC context. In feite is deze methodiek vooral gericht op het expliciet maken, delen en herhaalbaar maken van professionele en effectieve expertise om escalaties en dwang te minimaliseren in de dagelijkse zorgpraktijk.

Dit integrale de-escalatie model is bovendien voorzien van een interventie toolkit die is ontstaan uit de analyse van relevante bevindingen uit meer dan 1000 relevante acute psychiatrie studies.

Hoe past dit model in de Nederlandse HIC context? We staan in deze context samen stil welke effectieve leerstrategieën kunnen aansluiten en hoe we “best practices’’ herkennen en borgen.

www.puursuc6.nl
www.ggzbreburg.nl

}

19.55 - 20.20 uur

Dana Sofi (Reinier van Arkel)

Psycholoog

De rol van schema focust therapie binnen herstelgerichte zorg

Bij Reinier van Arkel geven wij op de afdeling Voortgezette Klinische Behandeling het herstelgerichte behandelproces vorm met behulp van het schema focus therapie. Hiermee willen we een flinke impuls geven aan het herstel van het gewone leven voor de klinisch opgenomen EPA-doelgroep voor wie het specifieke klinische milieu meer bijdraagt aan herstel dan een ambulante behandeling.

 De psychische problematiek kan bij cliënten met EPA sterk uiteenlopen en gaat vaak gepaard met veel co morbiditeit. Dit vraagt om persoonsgerichte zorg, met specifieke aandacht voor het vermogen tot zelfmanagement, verbetering van de veerkracht en behoud van de psychische balans. In deze presentatie wordt eerst ingegaan op de rol van procesdiagnostiek en vervolgens op Schema focus therapie met speciale aandacht voor trauma gerelateerde klachten. Kern:

  • Het begeleiden van cliënten met een ernstige psychische aandoening vereist betrokkenheid en kennis.
  • Het schemafocussed gedachtengoed biedt een passend kader gezien de focus op (tekorten in de) basisbehoeften en bijbehorende interventiemogelijkheden.
  • De cliënt diens naasten en de anderen netwerkpartners focussen gezamenlijk op consolidatie van de psychische balans.
}

20.20 - 20.30 uur

Afsluiting

Onze Partners

Share This