Programma FACT-JR 2022

Op donderdag 24 Maart 2022 organiseert Frits&Gijs dit fysiek congres in de Maassilo in Rotterdam

Programmaschema 24 Maart 2022

Programma 24 Maart 2022

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

09.10 - 09.25 UUR

Opening door Sara Langeveld (Essential Waves) en Peter Dijkshoorn (OZJ/VNG/VWS)

Ervaringsdeskundige en studente psychologie & Landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel

0 jongeren tussen wal en schip

Is 0 haalbaar? Dat is niet interessant, het moet onze ambitie zijn. Het betreft hier een probleem wat altijd vele samenhangende oorzaken heeft. In een zogenaamde 0-plaat nemen we de zaal mee. Het is dan duidelijk wie aan welke knop kan draaien? Aan welke knop draait u? En hoe werken we samen? U zult in de dag zien hoe aan een knop zinvol te draaien is en het is mooi daar nog even stil te staan bij hoe deze knop zich verhoudt tot de andere in de 0-plaat.

essentialwaves.org

}

9.25 - 9.50 UUR

Robert Vermeieren (LUMC-Curium)

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie & hoofd subafdeling LUMC-Curium

Kleine volwassenen zijn een ander soort

De corona pandemie toont bij uitstek dat jongeren niet simpelweg onvolgroeid zijn. Hun ontwikkeling zorgt voor leeftijdsspecifieke zorgen en vraagt een leeftijd eigen aanpak. Behalve dat jongeren als individu kwetsbaar zijn, verbinden ze zich geheel anders met hun context. Niet enkel wat betreft hun veranderende verbinding met hun gezin, ook door de unieke impact van leeftijdgenoten. Dit alles vindt bovendien plaats een sterk veranderende, meer individualistische maatschappij. Wat uiteindelijk uiteraard weerslag heeft op hoe FACT jeugd hen moet bejegenen, hen integraal moet benaderen en georganiseerd moet worden.

www.curium-lumc.nl

}

09.50 - 10.10 UUR

Sebastian Cardona Cano (Youz)

Psychiater, Directeur Zorg Youz

Netwerkpsychiatrie in de praktijk bij KJP Rijnmond

Binnen Kind & Jeugd psychiatrieveld Rijnmond wordt “integraal werken” en “netwerkpsychiatrie” vaak als basis gezien voor innovatieve projecten binnen de regio. In deze presentatie worden praktische voorbeelden besproken.

Youz.nl

}

10.10 - 10.35 UUR

Eva Leeman (Parnassia Groep)

Directeur zorg

Resourcegroepen: uitkomsten van het landelijk onderzoek en toepassing in de praktijk

Een Resourcegroep is een door de cliënt gekozen groep die bestaat uit naasten en hulpverleners. De groep komt regelmatig samen om de hersteldoelen van de cliënt te bespreken en af te stemmen hoe de leden van de groep kunnen bijdragen hieraan. In de volwassenenzorg wordt al sinds 2017 geëxperimenteerd met het werken met Resourcegroepen. Hoe is dat bevallen? Wat is het wetenschappelijk bewijs voor deze methodiek? En hoe kan het vertaald worden naar de jeugd GGZ? Deze vragen en meer zullen in de presentatie beantwoord worden.

www.trimbos.nl
www.parnassiagroep.nl

}

10.35 - 10.55 UUR

Thessa Mous (GGZ-NHN)

Klinisch psycholoog, Directeur Zorg Divisie Triversum, kinder- en jeugdpsychiatrie

FACT Jeugd van de toekomst!

Waar bewegen we naar toe? Is SSIW van GGZ-NHN de toekomst ook voor Jeugd? Welke rol kan digitalisering spelen? Hoe kijken we naar dwang en opnames? Hoe werken we herstel bevorderend en gezinsgericht?!

GGZ-nhn.nl

}

10.55 - 11.25 UUR

KLEINE PAUZE met live-muziek Challem
}

11.25 - 11.50 UUR

Mori van den Bergh & Lotte Westra (beiden Vereniging KOOS Utrecht)

Kinder-en jeugdpsychiater |   Programmamanager

Samenwerking in de wijk werkt: multidisciplinaire werkwijze dichtbij in de buurt

Deze presentatie gaat over de kracht van multidisciplinair werken, dichtbij in de wijk, vanuit het perspectief van een ouder en/of het het gezin.
Ook staan we stil bij KOOS. Wat is KOOS? En wat kenmerkt onze werkwijze en het zogenaamde Utrechtse model. Netwerksamenwerking gaat niet vanzelf. Wat zijn werkende factoren? En hoe kun je optimaal gebruik maken van de inzet van ervaringsdeskundigen? Op deze en vele andere vragen geven we een antwoord.

www.koosutrecht.nl

}

11.50 - 12.10 UUR

Rowan Bos (Triade Vitree) & Koen Westen (Avans Hogeschool / CCAF)

Gedragsdeskundige | Docent-Onderzoeker / Vicevoorzitter

Eigen Baas in de GGZ

Het verkrijgen en onderhouden van een goede mentale gezondheid is soms hard werken. Mensen met (een risico op) psychische aandoeningen ontvangen daarbij soms tijdelijk, en soms gedurende langere tijd, ondersteuning. Het behouden van eigen regie, de eigen autonomie en het ervaren van de eigen kracht gedurende deze ondersteuning is van groot belang. Hoe niveau 3, 4 en 5-opgeleide zorgprofessionals hieraan bij kunnen dragen beschrijven wij in een nieuw praktijkboek. Een boek om in de praktijk te gebruiken, te delen en te bespreken: een toolbox met concreet toepasbare acties voor in de praktijk.

www.triadevitree.nl

}

12.10 - 12.35 UUR

Nynke Frieswijk (Accare) & Levi van Dam (UVA Forensische orthopedagogiek)

GZ-psycholooog/wetenschappelijk medewerker | Oprichter stichting JIM, Postdoc UvA

JIM op de groei: Natuurlijk mentorschap bij FACT jeugd

JIM is een methodiek voor natuurlijk mentorschap die goed aansluit bij de ontwikkeling in de jeugdhulp om het eigen netwerk te positioneren in plaats van de regie over te nemen. In deze workshop bespreken we onze praktijkervaringen en de ervaring van jongeren zelf met de toepassing van JIM binnen FACT jeugd. Vervolgens zullen we samen met de deelnemers onderzoeken wat de methodiek voor het eigen (FACT-) team zou kunnen betekenen en hoe je eventuele hindernissen kunt nemen.

www.accare.nl
www.jimwerkt.nl

}

12.35 - 12.55 UUR

Leontien Los (Parnassiagroep)

Psychiater

Jeugdverslavingszorg van contra indicatie naar indicatie

Welke jongeren lopen risico op ( onopgemerkte) verslaving. Hoe interfereert middelengebruik de ontwikkeling , leven en behandeling van andere problemen. Welke middelen spelen vooral een rol bij welke jongeren.

www.parnassiagroep.nl

}

12.55 - 13.55 UUR

GROTE PAUZE met live-muziek Challem
}

13.55 - 14.20 UUR

Arne Popma (Amsterdam UMC)

Psychiater en hoofd van de afdeling adolescenten psychiatrie en psychosociale behandeling

Jongeren met gedragsproblemen en delictgedrag

Hoe kun je het beste omgaan met jongeren met gedragsproblemen en delictgedrag?.Tijdens deze lezing ga ik dieper in op dit thema. En bespreek ik de stand van zaken rond dit thema en ook voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van Amsterdam UMC.

www.amsterdamumc.nl

}

14.20 - 14.40 UUR

Charlotte Van der Wall

Klinisch psycholoog en directeur zorg

Vroege psychosezorg vanuit een netwerkorganisaties; hoe werkt dat?

Tijdens de workshop wordt aan de hand van casuïstiek uitleg gegeven over het belang van vroegtijdige psychosezorg en de manier waarop dit in cocreatie met cliënten en naasten kan worden vormgegeven. Hierin is specifiek aandacht voor de manier waarop vanuit een holistische visie op de ontwikkeling van een psychose tot goede diagnostiek en behandelbeleid gekomen kan worden en voor mogelijkheden in de samenwerking (los van bekostigingsstelstels en organisaties).

www.kien.nu

}

14.40 - 15.05 UUR

Corine Rijnberk (GGZ-Delfland) & Mathilde Overbeek (Vrije Universiteit)

Kinder- en jeugdpsychiater | Senior onderzoeker

Wat werkt in de behandeling van gezinnen met complexe problemen binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie?

Kinderen kunnen niet los gezien worden van hun gezinscontext. Bij sommige gezinnen is er sprake van een onontwarbare verknoping van (ouderlijke) psychopathologie, opvoedingsproblemen en verstoorde gezinsdynamiek. Voor hulpverleners is het dan puzzelen naar de beste aanpak: soms volstaat het geven van advies, soms is er meer nodig. Wat werkt er dan? In deze presentatie worden praktijkervaring en enkele wetenschappelijke bevindingen gepresenteerd als aanknopingspunt voor het antwoord op deze vraag.

}

15.05 - 15.35 UUR

KLEINE PAUZE met live muziek Challem
}

15.35 - 16.00 UUR

Joeri Bleumer (Zinis)

Documentaire regisseur

Grip - een filmgedicht over het gevoel grip op je leven te verliezen

Ik zal de film ‘Grip’ vertonen: Als je grip verliest dan beleef je de wereld om je heen op een andere manier. Je ziet en luistert anders. Grip is de verbeelding van een gevoel aan de hand van de ervaringen van 16 mensen die opgroeien in een jonge stad. Afhankelijk van de grootte van de groep zal ik daarna een kort gesprek leiden dat gaat over het inzetten van je eigen ervaring in de gesprekken met de jongeren zoals we ze zien in de film. Daarnaast is het interessant om te inventariseren wat de film oproept bij het publiek.

www.zinis.nl

}

16.00 - 16.20 UUR

Joeri Bleumer (Zinis)

Documentaire regisseur

Napraten met filmmaker Joeri over Grip

}

16.20 - 16.45 UUR

Niek Hayen & Carlijn Welten (beiden Het Huis)

Psychiater / Systeemtherapeut / directeur |  Kinder- en jeugdpsychiater / Systeemtherapeut / directeur

Van Omdenken naar DOEN

Als we alle thema’s van verandering een praktische vertaling zouden geven, hoe zouden we dat dan doen? In Het Huis hebben we conventies over boord gegooid en onze zorg opnieuw opgebouwd. Het systeem wordt intensief betrokken, er is een andere taal, DSM wordt zo min mogelijk gebruikt, normaliseren, ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact is belangrijk.

www.welkominhethuis.nl

}

16.45 - 17.05 UUR

Bort Hartog (Accare), Remmers Van Veldhuizen (Voormalig voorzitter CCAF) & Koen Westen (Avans)

Regiodirecteur | Psychiater | Docent

F-ACT Jeugd, actuele ontwikkelingen in beleid en methodiek, een interactieve discussie

Wanneer biedt beleid en/ of methodiek ruimte en houvast aan cliënt en professional en wanneer belemmert of blokkeert het juist?

www.accare.nl

}

17.05 UUR

Terugblik en afsluiting van de dag, door Sara Langeveld en Peter Dijkshoorn

Onze Partners

Share This