Programma Congres
Voorkomen van verplichte zorg

VOLGEBOEKT

Dinsdag 7 Maart 2023 vanuit de Verkade fabriek in Den Bosch

Programma 7 Maart 2023

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

08.30 - 09.15 UUR

Inloop in de Serre en Studio Tramkade, inclusief koffie, thee en een Bossche Bol
}

09.15 - 09.30 UUR

Opening door Elsbeth de Ruijter en alle leden van de coalitie
}

09.30 - 10.15 UUR

Grote Theaterzaal

Jose van Goch, Tom van Mierlo, & collega’s (Reinier van Arkel)

SPV/zorgmodelleider zorgnetwerk acute psychiatrie (HIC/IHT/MC) | Psychiater en voorzitter RVB

Triadisch evaluatiegesprek

Tijdens deze live-sessie samen met collega’s laten we zien hoe je een dwangtoepassing kunt evalueren in de Triade. 

www.reiniervanarkel.nl

}

10.15 - 11.00 UUR

Grote Theaterzaal

Wouter het Hart (Verdraaide organisaties)

Spreker en schrijver

Verplichte zorg omdat het hoort of omdat het helpt?

Hoe zorgen wij ervoor dat verplichte zorg niet zomaar een volgende stap is binnen ons behandelprotocol? Hoe zorgen wij dat verplichte zorg alleen wordt ingezet als het echt niet anders kan, als alle alternatieven zijn overwogen en er met creativiteit is gekeken naar eventuele alternatieven? Hoe zorgen wij dat verplichte zorg alleen wordt ingezet waarvoor het is bedoeld?

www.verdraaideorganisaties.nl

}

10.15 - 11.00 UUR

Kleine theaterzaal

Danny de Vries (gemeente Oudewater)

Burgemeester

Het perspectief van de burgemeester

Hoe kijkt een burgemeester naar de uitvoering van de Wvggz? Tegen wat voor dilemma’s loopt hij aan? Hoe verhoudt het advies vanuit de crisisdienst/GGZ zich tot de besluitvorming? En hoe kijkt de burgemeester naar het horen van de patiënt?

}

10.15 - 11.00 UUR

Filmzaal 1

Anne Pelzer & Michiel van den Boogaard (beiden Herlaarhof, onderdeel van Reinier van Arkel)

Kinder- en Jeugdpsychiater |   Drs.

Autonomie- en herstelbevorderend werken in de praktijk

Autonomie- en herstelbevorderend werken is een ziens- en werkwijze, gebruik makend van evidence-based methoden, die op diverse fronten voordelen oplevert. Patiënten voelen zich meer gezien en begrepen, worden korter opgenomen en er vindt vrijwel geen drang & dwang plaats. Ouders zijn nauw betrokken en leren hoe ze zich op een geweldloze manier kunnen verzetten tegen ongewenst gedrag. Professionals werken in een prettige, veilige werkomgeving waarbij visie en methodiek in lijn ligt met hun persoonlijk waarden.

www.herlaarhof.nl

}

10.15 - 11.00 UUR

Filmzaal 2

Karen Schlepers & Jerzy Koopmans (beiden GG-NET)

Coordinator ATAS, verpleegkundige   |   Verpleegkundig Specialist

Eerste bevindingen van factoren die een bijdragen hebben geleverd aan de reductie van separeer uren

Eerste bevindingen van factoren die een bijdragen hebben geleverd aan de reductie van separeeruren. Binnen GGNet met 85 procent. Een retro perspectieve evaluatie met betrokken partijen. 

www.ggnet.nl

}

10.15 - 11.00 UUR

expeditie

(let op, een onderdeel van het buitenprogramma duurt gemiddeld twee uur)

Helga Saez (Reinier van Arkel)

Geneesheer directeur

Werkbezoek rechtbank

Tijdens het congres bieden we de mogelijkheid om twee keer op werkbezoek te gaan naar de rechtbank in Den Bosch. De rechtbank bevindt zich op loopafstand van de congreslocatie. Tijdens dit werkbezoek gaan we in gesprek met o.a. een rechter, een griffier en een officier van justitie. Uiteraard is het thema, het voorkomen en reduceren van dwang in de meest brede zin van het woord.

www.reiniervanarkel.nl

}

11.00 - 11.15 UUR

KLEINE PAUZE
}

11.15- 12.00 UUR

Grote Theaterzaal

Houkje Tamsma (GGZ Friesland)

psychiater, geneesheer- directeur   

Van elkaar leren als GD’s

Vertellen over de Noordelijke GD intervisie en evt. ook over de landelijke. Vorm van lerend netwerk. Bespreken wat werkt om van elkaar te leren. Welke onderwerpen kunnen besproken worden en hoe; hoort reductie verplichte zorg daar ook bij?

www.ggzfriesland.nl

}

11.15 - 12.00 UUR

kleine theaterzaal

Niels Mulder (Parnassiagroep/Erasmus MC) & Eric Noorthoorn (Ggnet Geestelijke Gezondheidszorg)

Psychiater en Prof.dr. OGGZ   |  Honorair docent Radboud vakgroep klinische psychologie

Verplichte zorg in aantallen, waar staan we nu?
  • Inleiding belang en gebruik van data
  • Wat weten we op dit moment op landelijk niveau?
    Aan de hand van de openbare cijfers wordt ingegaan op de grote verschillen tussen de grote instellingen en een eenvoudige oplossing om te komen tot gecontroleerde en op een standaard wijze verzamelde valide en betrouwbare cijfers. De landelijke cijfers laten zien dat er een duidelijke reductie was tussen 2006 en 2014. Na 2014 laten de landelijke cijfers een stabilisatie zien, met steeds groter wordende verschillen tussen instellingen.
  • Data gedreven leren, een lerend netwerk over inzicht in verplichte zorg*
  • Discussie onder leiding van Niels

* met medewerking van Markus van der Burgh en Cynthia Waanders

www.ggnet.nl

}

11.15 - 12.00 UUR

Filmzaal 1

Barbara Stringer (Centrum voor Consultatie en Expertise)

Dr. Verpleegkundige / coördinator CCE

De ‘Eerste vijf minuten’ methode 2.0; geleerde lessen

Wat heeft de eerste vijf minuten methode gebracht en wat kan het ook nu nog brengen in het verminderen van onvrijwillige zorg? Terug- en vooruitblik op de bruikbaarheid van het gedachtegoed en de praktische vertaling hiervan naar de klinische praktijk.

www.cce.nl

}

11.15 - 12.00 UUR

Filmzaal 2

Alexandra Reijerse (Reijerse Advies) & Diewke Blaas (Eiffel)

Coordinator ketencoördinatieteam   |    Projectleider pilot eigen Plan van Aanpak

Eigen plan van aanpak, alleen of samen. Een praktijkspiegel

Meer aandacht voor de inzet van het eigen Plan van Aanpak bij voorkomen van verplichte zorg. Wat werkt goed en welke verbeteringen komen uit de pilots?

www.eiffel.nl
www.reijerseadvies.nl

}

11.15 - 12.00 uur

Expeditie

(let op, een onderdeel van het buitenprogramma duurt gemiddeld twee uur)

Russel Lawrence Cummins en collega’s (GGZ Centraal)

Ervaringsdeskundige GGZ

Wandelbrainstorm over de toekomst van de HIC

Tijdens een wandeling in de buurt van de Verkade-Fabriek, gaan we aan de hand van enkele stellingen met elkaar in debat. Denk bijvoorbeeld aan de volgende stellingen: “Het lijkt inherent aan de HIC dat dwang in het repertoire blijft”. Er zijn op dit moment weinig concrete aanwijzingen, dat dwang voor de zomer van 2023 aanzienlijk gaat verminderen”. De bejegening en gesprekstechnieken van de gemiddelde medewerker zijn nog niet gericht op de-escalerend handelen. etc.

www.ggzcentraal.nl

}

12.00 - 12.45 uur

grote theaterzaal

Kim Klinkenberg & Marieke Rosing (beiden Stichting PVP)

Beiden patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

De Wvggz en de zorgkaart: wensen en voorkeuren van betrokkene

Allereerst bespreken we het doel van de zorgkaart, een Wvggz instrument. We laten zien hoe wij als pvp een zorgkaart met cliënten maken. Vervolgens gaan we in op de meerwaarde van de ondersteuning van een pvp bij het maken van een zorgkaart. We sluiten af met knelpunten en verbeterpunten die wij als pvp’en zien.

www.pvp.nl/WVGGZ/

}

12.00 - 12.45 uur

kleine theaterzaal

Sabine Vandoorne & Stefaan Vercruysse (beiden Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, Kliniek St. Jozef)

Stafmedewerker Zorg | Afdelingshoofd

Zonder dwang in ieders belang

Het verhaal van hoe Nederlanders de Belgen op weg hielpen om de GGZ dwang- en fixatievrij te maken.
Een verhaal van samen denken, samen zoeken en samen te (be)leven.

www.sintjozefpittem.be

}

12.00 - 12.45 uur

filmzaal 1

Marlies van der Pas & Robert Eijpe (beiden Altrecht GGZ, HIC)

Beiden Regieverpleegkundige HIC

De Agressie Alert, Klinische Signaleringsplannen en vormen van kennisdeling in de praktijk

Tijdens deze presentatie gaan wij in op het gebruik van de Agressie Alert en Klinische Signaleringsplannen en hoe deze op de werkvloer ondersteunend kunnen zijn in het voorkomen van verplichte zorg. Wat is een “Agressie Alert” en hoe gebruik je een Klinisch Signaleringsplan? Daarnaast vertellen wij over scholing op een HIC en het leer- en kennisnetwerk; hoe kunnen wij (van elkaar) leren en daarmee de patiëntenzorg verbeteren?

www.altrecht.nl

}

12.00 - 12.45 uur

filmzaal 2

Petra Schaftenaar (Metis Zorg) & Minco Ruiter (Freelance)

De-escalerend werken: de bal ligt bij ons!

Wat zijn sleutelfactoren om minder verplichte zorg toe te passen in de klinische praktijk? Welke druk is er in de complexe praktijk met ingewikkelde dynamieken en wat betekent dat voor ons werk? In deze presentatie besteden we aandacht aan deze inzichten en onze op de praktijk gerichte uitwerking: de ‘De-escalatie Piramide’ als denkkader voor methodisch toe te passen interventies, werkvormen en invalshoeken.

www.metiszorg.nl

}

12.45 - 13.45 uur

GROTE PAUZE
}

13.45- 14.30 uur

grote theaterzaal

Bert Stavenuiter (MIND Ypsilon) & Fred Balhuizen (MIND)

Directeur | Beleidsadviseur

Aan het werk met clienten- en naastenperspectief

Verplichte zorg vanuit het perspectief van clienten en naasten. Centraal staat terugdringen van verplichte zorg. Het belang van rechtsbescherming en goede zorg. Het begint met contact.
En hoe kun je familie en directe naasten van de patiënt zo veel mogelijk en zo goed mogelijk betrekken als verplichte zorg aan de orde is? We gaan aan het werk met elkaar.

www.ypsilon.org
www.wijzijnmind.nl

}

13.45- 14.30 uur

kleine theaterzaal

Rob keurentjes (Rechtbank Gelderland) & Andre Kathöfer (Mediant)

Mr. dr. Rechter-plaatsvervanger   |   Psychiater

Grenzen tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg

Wat zijn de grenzen tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg? Hoe kan ook met een zorgmachtiging toch vrijwillige zorg worden verleend ipv onvrijwillige zorg. Wanneer is er sprake van verzet?

www.mediant.nl

}

13.45- 14.30 uur

filmzaal 1

Marlies Jehoel (GGZ Breburg), Paul Doedens(Amsterdam UMC, Hogeschool van Amsterdam) & Gijsbert Roseboom (Puursuc6)

Verpleegkundig Specialist GGZ, Manager behandelzaken – HIC | Verpleegkundige, onderzoeker, docent | Opleider

Safewards NL netwerk: leren van elkaar over het toepassen van de Safewards methodiek in de HIC-praktijk

In januari 2022 vond de eerste landelijke Safewards NL netwerkbijeenkomst plaats en sindsdien delen aangesloten HIC teams, onderzoekers en opleiders hun kennis en ervaringen. In het najaar van 2022 wordt dit uitgebreid met het organiseren van werkbezoeken door de deelnemende teams. De Safewards benadering kan vooral worden gebruikt als ondersteuning van het herkennen uitlokkende situaties en het tijdig inzetten van de-escalerende interventies in de HIC context. In feite is deze methodiek vooral gericht op het expliciet maken, delen en herhaalbaar maken van professionele en effectieve expertise om escalaties en dwang te minimaliseren in de dagelijkse zorgpraktijk.

Dit integrale de-escalatie model is bovendien voorzien van een interventie toolkit die is ontstaan uit de analyse van relevante bevindingen uit meer dan 1000 relevante acute psychiatrie studies.

Hoe past dit model in de Nederlandse HIC context? We staan in deze context samen stil welke effectieve leerstrategieën kunnen aansluiten en hoe we “best practices’’ herkennen en borgen.

www.ggzbreburg.nl
www.puursuc6.nl

}

13.45- 14.30 uur

filmzaal 2

Geert-Jan Deddens (Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord)

Verpleegkundig Specialist AGZ

GGZ en 112!

Werkwijze ambulancezorg wordt meegenomen in het bepalen van juiste zorg, op de juiste plek voor de juiste patient.

www.ravbrabantmwn.nl

}

13.45- 14.30 uur

Expeditie

(let op, een onderdeel van het buitenprogramma duurt gemiddeld twee uur)

Jeroen Bleecke (Reinier van Arkel)

Staffunctionaris kwaliteit en veiligheid

Werkbezoek rechtbank

Tijdens het congres bieden we de mogelijkheid om twee keer op werkbezoek te gaan naar de rechtbank in Den Bosch. De rechtbank bevindt zich op loopafstand van de congreslocatie. Tijdens dit werkbezoek gaan we in gesprek met o.a. een rechter, een griffier en een officier van justitie. Uiteraard is het thema, het voorkomen en reduceren van dwang in de meest brede zin van het woord.

www.reiniervanarkel.nl

}

14.30- 15.15 uur

grote theaterzaal

Albert Blom & Shuna Vanner (beiden GGZ Noord Holland Noord)

Psychiater-directeur   |   Verpleegkundig Specialist GGZ, Hoofddocent GGZ VS Utrecht

Samen Loont!

We delen en bespreken graag de eerste ervaringen van het (transmurale!) programma gericht op 30% minder separaties/eenzame opsluiting bij GGZ Noord Holland Noord. We gaan in op de totstandkoming van het programma, de werkwijze en de eerste doelen. Tevens bespreken we een aantal dilemma’s die naar voren zijn gekomen

www.ggz-nhn.nl/

}

14.30- 15.15 uur

kleine theaterzaal

Harry Gras (ZZP-er) & Sandra Vos (GGZ WNB)

spv, systeemtherapeut | Psychiater, Geneesheer Directeur

Lief doen! Hoe contact de toepassing van dwang kan voorkomen.

Harry en Sandra delen ervaringen en cijfers over hoe dwang gereduceerd kan worden, door het contact aan te passen aan de behoefte en beleving van de client. Harry heeft veel ervaring in de ambulante setting, o.a. bij het FIT team, Sandra klinisch op de HIC en bij ART.

www.harrygras.nl

 

 

}

14.30- 15.15 uur

filmzaal 2

Yolande Voskes & Isa de Jong (beiden Ethiek, Recht en Humaniora, Amsterdam UMC)

Universitair docent   |   Universitair docent practica

High en Intensive Care in de psychiatrie: een zorgmodel in beweging

In 2022 is het derde landelijke onderzoek naar High en Intensive Care (HIC) gestart gericht op de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar binnen HIC; een landelijke aanpak voor hoogwaardige intramurale zorg, proactief werken centraal straat om het gebruik van separatie te verminderen en samenwerking tussen patiënt, naasten, ambulante zorg en kliniek te verbeteren. Volgens HIC professionals nemen het aantal agressie incidenten de afgelopen jaren fors toe en gaan die vaak gepaard met verplichte zorg, met dit onderzoek brengen wij de agressie incidenten in kaart en vergelijken wij deze met onder andere verplichte zorg en implementatie van het HIC model om aanbevelingen te doen voor de praktijk.

https://hic-psy.nl/
www.vumc.nl/research/ethiek-recht-humaniora.htm

 

}

14.30 - 15.15 uur

Expeditie

(let op, een onderdeel van het buitenprogramma duurt gemiddeld twee uur)

Russel Lawrence Cummins en collega’s (GGZ Centraal)

Ervaringsdeskundige GGZ

Wandelbrainstorm over de toekomst van de HIC

Tijdens een wandeling in de buurt van de Verkade-Fabriek, gaan we aan de hand van enkele stellingen met elkaar in debat. Denk bijvoorbeeld aan de volgende stellingen: “Het lijkt inherent aan de HIC dat dwang in het repertoire blijft”. Er zijn op dit moment weinig concrete aanwijzingen, dat dwang voor de zomer van 2023 aanzienlijk gaat verminderen”. De bejegening en gesprekstechnieken van de gemiddelde medewerker zijn nog niet gericht op de-escalerend handelen. etc.

www.ggzcentraal.nl

}

15.15 - 15.30 uur

KLEINE PAUZE

}

15.30- 16.15 uur

grote theaterzaal

Cari van Slooten (GGZ InGeest, cluster FACT) & Ben van der Putten (AKWA GGZ)

Psychiater | Praktijkopleider, trainer

Waardegedreven werken met minder dwang en opnames

Wij zullen vertellen over de aanpak in ons FACT team om gebruik van dwang te minimaliseren en de waarden die centraal staan in de dialoog met patienten en naasten als het gaat om het beperken van dwangmaatregelen.

www.akwaggz.nl
www.ggzingeest.nl

}

15.30- 16.15 uur

kleine theaterzaal

Arnoud Jansen (Dimence Groep)

Geneesheer directeur

Een waardendebat over verplichte zorg; “The truth is in the eyes of the beholder”.

Tijdens deze workshop leert u, aan de hand van casuïstiek, de verschillende ethische perspectieven op verplichte zorg. Door middel van de dialoog leert u over de uitgangspunten van uw handelen en dat van anderen. “Doet u het goed?, of doet u het goede?”

www.dimencegroep.nl

}

15.30- 16.15 uur

filmzaal 1

Melissa van Dorp (Academische Werkplaats Risicojeugd, Kinder- en Jeugdpsychiatrie Amsterdam UMC), Bas Bijsma & Nynke Frieswijk (beiden Accare)

Onderzoeker, Promovenda  |  verpleegkundig specialist GGZ   |   GZ-psycholoog, wetenschappelijk medewerker

Rot op, blijf bij me; Naar jeugdhulp zonder vrijheidsbeperkingen

Door ervaringsverhalen van en onderzoek bij jongeren groeit het bewustzijn over de schadelijke gevolgen van vrijheidsbeperking. Tegelijkertijd zijn er situaties waarin jongeren een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. Welke alternatieven zijn er? Welke risico’s kan en mag je nemen als hulpverlener? Wat is de positie van de jongere en het systeem hierbij? Aan de hand van onderzoek naar de gesloten jeugdzorg en de praktijk van FACT jeugd wordt uiteengezet wat er gedaan wordt om tot minder vrijheidsbeperking te komen en gaan we samen op zoek naar “verdraagbare” oplossingen waarin de eigen regie van jongeren centraal staat.

www.awrj.nl
www.accare.nl

}

15.30 - 16.15 uur

Filmzaal 2

Russel Lawrence Cummins en collega’s (GGZ Centraal)

Ervaringsdeskundige GGZ

Terugkoppeling wandelbrainstorm sessies
}

16.15- 17.00 uur

grote theaterzaal

Elsbeth de Ruijter (GGZ Noord Holland Noord)

Lid raad van bestuur, psychiater

Preventie van dwang: over de streep

Aan de hand van een aantal stellingen gaan we met alle bezoekers van het congres in gesprek.

www.ggz-nhn.nl

}

17.00 uur

Afsluiting van het congres door Elsbeth de Ruijter in de Grote Theaterzaal en aansluitend borrel (met live-muziek)

Partners

logo stichting HIC&ART
logo CCAF
logo mind
logo akwaggz
Share This