Programma Congres
Netwerkzorg & Mentale Gezondheid

Donderdag 24 November 2022 vanuit de Prodent fabriek in Amersfoort

Programma 24 November 2022

Programma 24 November 2022

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

09.10 - 09.30 UUR

Plenaire opening door Arie Kars (dagvoorzitter en Lid Familieraad Parnassia Groep regio Rijnmond), Floortje Scheepers (hoogleraar UMC & directeur Kenniscentrum Phrenos) en Ruth Peetoom (voorzitter Nederlandse GGZ).

Conny Helder, Minister voor Langdurige Zorg en Sport (ministerie VWS) is aanwezig bij de opening van het Congres

}

09.30 - 10.10 UUR

Studio Prodent Main Stage

Niels Mulder (Parnassiagroep/Erasmus MC)

Psychiater, hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Netwerkpsychiatrie & Netwerkzorg, de stand van zaken

Tijdens deze lezing gaan we kort terug in de tijd. Hoe is netwerkpsychiatrie ontstaan? Waar staan we nu? En hoe ontwikkelen de netwerken binnen wijken en regio’s zich de komende jaren?

www.parnassiagroep.nl/

}

10.10 - 10.50 UUR

Studio Prodent Main Stage

Martijn Kole (Cavallo Advies) & Karin Lorenz (GGzE en Tilburg Universiteit)

Zelfstandig adviseur in gezondheidzorg en samenleving | Senior onderzoeker

POD: vaardig wanneer het moeilijk wordt!

In deze workshop gaan we vanuit verschillende perspectieven in op hoe peer supported open dialoque (POD) professionals en teams kan toerusten, zodat zij op een herstelondersteunde manier met complexe, vastlopende of spannende situaties in hun werk kunnen omgaan.

www.ggze.nl

}

10.10 - 10.50 UUR

Laboratorium

Patricia Schmitz & Annemarie Cusinello (beiden GGz Centraal Gebiedsteam Lelystad-Oost)

BSc Maatschappelijk werk en dienstverlening | Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

Hoe leuk is het om teams te trainen in de resourcegroepenmethodiek

Ervaringen hoe je na een train de trainer opleiding de resourcegroepenmethodiek doorgeeft en wat het je zelf brengt.

www.ggzcentraal.nl

}

10.10 - 10.50 UUR

Danswerkplaats

Jade van der Burght & Juul Reinking (beiden Lister)

Projectleider DB NWP, Kwartiermaker gebiedsgericht werken zuidwest en teamcoach | Voorzitter Raad van Bestuur

Doorbreken met netwerkzorg vanuit beschermd wonen

Tijdens deze workshop laten we zien hoe wij vanuit Lister bezig zijn met de implementatie van nieuwe methodieken, zoals de netwerkintake en resourcegroepen. En hoe we binnen de regio samenwerken binnen een netwerk.

www.lister.nl

}

10.50 - 11.10 UUR

KLEINE PAUZE
}

11.10 - 11.50 UUR

Studio Prodent Main Stage

Floortje Scheepers (UMC Utrecht)

Psychiater, medisch afdelingshoofd

De Netwerkintake

Tijdens deze plenaire lezing worden de achtergrond, principes en werkwijze van de netwerkintake worden uitgelegd. Een methode die een integrale kijk op problemen faciliteert en die ervoor zorgt dat FACT-teams samen met cliënten gaan begrijpen wat er speelt, hoe factoren met elkaar samenhangen maar vooral wat iemand zelf kan doen om te herstellen en hoe familieleden, vrienden en naasten en professionals daaraan kunnen bijdragen.

}

11.10 - 11.50 UUR

Laboratorium

Janet van Velzen (Leger des Heils) & Joris Newman (HVO-Querido)

Beleidsmedewerker | Projectleider en teammanager

Praktijkervaringen met netwerkondersteuning in Amsterdam
Hoe werk je samen met diverse partijen binnen een gemeente? Hoe ziet netwerkondersteuning binnen de Amsterdamse context van wachtlijstbegeleiding voor dak- en thuislozen er in de praktijk uit? En wat zijn de geleerde ervaringen? Op deze en andere vragen gaan we antwoord geven.
Het opdoen van leerervaringen m.b.t. het onderwerp van netwerkondersteuning binnen de Amsterdamse context van wachtlijstbegeleiding voor dak- en thuislozen.

www.LegerdesHeils.nl
www.Hvoquerido.nl

}

11.10 - 11.50 UUR

Danswerkplaats

Henriette Cuperus, Michel Klop & Rob van de Laan (Allen Antes)

Psychiater, directeur behandelzaken | verpleegkundig specialist GGZ | verpleegkundige/hoofd behandelzaken

Netwerkpsychiatrie en de praktische uitvoering

in de presentatie worden ervaringen gedeeld over de manier waarop we uitvoering geven aan netwerkpsychiatrie in 2 werkgebieden in Rotterdam. Wat komen we tegen in de implementatie? Hoe weten we of het lukt en wat het oplevert?
De deelnemers kunnen leren van onze werkwijze, do’s en dont’s, wat de ervaringen zijn van netwerkpartners, en hopelijk kunnen we ook al iets zeggen over wat het oplevert.

antes.nl

}

11.50 - 12.30 uur

Studio Prodent Main Stage

Philippe Delespaul (Universiteit Maastricht/Mondriaan)

Hoogleraar Innovatie in de GGZ

Ecosystemen voor mentale gezondheid

Psychisch lijden is wijdverspreid en verminderen van de impact op de burger is een absolute prioriteit. Oplossingen zijn niet beperkt tot de ggz sector maar vragen een brede maatschappelijke beweging omdat maatschappelijke participatie (eenzaamheid, schulden, een dak boven je hoofd, werk), en zingeving even relevant zijn als symptoomreductie. We formuleren een pleidooi voor een publieke ggz in de vorm van ecosystemen.

www.maastrichtuniversity.nl
www.mondriaan.eu

}

11.50 - 12.30 uur

Laboratorium

Natasja Hassankhan & Jack van der Kruijs (beiden Gemeente Eindhoven)

Adviseur Sociaal Domein  |  SPV – Adviseur

Ontwikkelplan Mentale Gezondheid

Vanuit de gemeente Eindhoven en het netwerk GGZ Vriendelijke Gemeente, ontwikkelden we handvatten om samen met partners – in samenhang – de groei van een sterkere netwerkpsychiatrie te stimuleren: het ontwikkelplan mentale gezondheid. Tijdens de workshop doen we verslag van de resultaten.

www.eindhoven.nl
www.ggzvriendelijkegemeente.nl

}

12.30 - 13.30 uur

GROTE PAUZE
}

13.30- 14.10 uur

Studio Prodent Main Stage

Jan Berndsen (Blauwe Paard Advies) & Janine van der Duin (IndeKerngezond)

Adviseur in de GGZ   |   Coördinator IndeKerngezond

Positieve gezondheid

Presentatie over Positieve Gezondheid: Wat is het en wat kun je er mee. Met specifieke aandacht voor de GGZ: Hoe kan het denken in de GGZ verschuiven van gericht op ziekte naar meer op gezondheid

www.blauwepaard.nl (in ontwikkeling)

}

13.30- 14.10 uur

Laboratorium

Arno van Dam (Tranzo, Tilburg University / GGZ-WNB/ Landelijk Steunpunt Extremism) & Matthijs Hamakers (Tranzo, Tilburg University / GGZ-WNB)

Bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij / klinisch psycholoog / Hoofd wetenschappelijk onderzoek / onderzoekscoördinator  &  promovendus / onderzoekscoördinator

Resourcegroepen bij cliënten met antisociale problematiek

Wat zijn de uitdagingen bij het behandelen en begeleiden van cliënten met antisociale problematiek, en hoe kunnen Resourcegroepen hierin van toegevoegde waarde zijn?

www.ggzwnb.nl

}

13.30- 14.10 uur

Danswerkplaats

Cindy Hobert (Ozoverbindzorg)

Oprichter/bestuurder

Flexibele netwerken

In de OZO-aanpak bepaalt de hulpontvanger wie er deel mag nemen in zijn of haar communicatieplatform. Zonder een belang bij één van de partijen (huisarts, thuiszorg, apotheek, specialist, begeleiders, gemeente, etc.), maar wél met grote meerwaarde voor alle partijen! Binnen een regio iedereen laten samenwerken op één communicatieplatform zorgt ervoor dat alle partijen beter op de hoogte zijn en de lijntjes kort.

www.ozoverbindzorg.nl

}

14.10- 14.50 uur

Studio Prodent Main Stage

Marjon Verhaeren (GGz Breburg)

Manager behandelzaken/pychotherapeut

Mentale Gezondheidscentra (MG); back to the future?

Een toekomstbestendige GGz vraagt om een nieuwe manier van werken. We schetsen de ontwikkeling van de mentale gezondheidscentra als voorbeeld van een domeinoverstijgende benadering. Van aanbodgericht werken binnen de instelling naar vraaggericht werken in het netwerk.

www.ggzbreburg.nl

}

14.10- 14.50 uur

Laboratorium

Bart Bakker (Andersdenkendoenorganiseren)

Aanjager

Proeftuin Ruwaard, anders denken, doen en organiseren
Uitleggen waarom je mensen iets afpakt als je iets geeft waar ze niet om gevraagd hebben.
(zorg welzijn wonen)

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld:

“Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

Anders denken, doen en leren door:

Anders samenwerken
Meer samenwerken rondom individuele wijkbewoners en op wijkniveau.
Actieve wijkbewoners
Stimuleren en ondersteunen van wijkbewoners bij dat wat zij zelf willen en kunnen organiseren.
Flexibel financieren
Financieringsoplossingen bedenken en uitvoeren die passen bij wat wijkbewoners willen.
Steunende systemen
Zodat organisaties zo zijn ingericht dat zij beter kunnen doen wat nodig is.

www.Andersdenkendoenorganiseren.nl

}

14.10- 14.50 uur

Danswerkplaats

Otto Has & Willem Olij (beiden Fivoor)

Maatschappelijk werker/casemanager  |  ..

Netwerkzorg en Forensische psychiatrie

Tijdens deze workshop geven we de deelnemers een kijkje in de keuken van netwerkzorg binnen een forensische keten. Ook besteden we aandacht aan het werken met mensen die zowel een licht verstandelijke beperking hebben in combinatie met een forensische titel.

www.fivoor.nl

 

 

 

}

14.50 - 15.10 uur

KLEINE PAUZE

}

15.10- 15.50 uur

Studio Prodent Main Stage

Tom van Mierlo & Virginie van Boven (beiden Reinier van Arkel)

Psychiater en voorzitter raad van bestuur | Programmamanager Netwerkzorg & Opleider VS GGZ

Netwerkzorg, vol goede moet

Niemand kan er op tegen zijn; samen binnen de regio werken aan optimale gezondheid voor kwetsbare doelgroepen. En toch is het niet altijd eenvoudig.
Wat zijn de uitdagingen die je tegenkomt bij werken aan netwerkzorg als GGZ-organisatie? In deze sessie gaan we in op de geleerde lessen en succesfactoren in onze praktijk.
Wat zijn succesfactoren bij het realiseren van netwerkzorg en hoe wakker je deze aan?
Wat zijn de valkuilen bij het realiseren van netwerkzorg en hoe kom/blijf je daar uit?

www.reiniervanarkel.nl

}

15.10- 15.50 uur

Laboratorium

Nienke Gravensteijn (IrisZorg, Pro Persona, RIBW-Nijmegen & Rivierenland en RIBW Arnhem Veluwevallei), Rosan Derksen (Pluryn) & Anne Tomassen–van Kessel (Team herstel RIBW Nijmegen en Rivierenland)

Programmamanager Integrale GGZ   |   GGZ Agoog   |  Herstelcoach en ervaringswerker

WijkGGZ-teams Gelderland-Zuid: de integrale herstelondersteunende kennismaking in praktijk

De WijkGGZ-teams in Gelderland-Zuid zijn een samenwerking tussen vier partijen in de psychiatrie, verslavings- en LVB-zorg. In de teams zijn verschillende disciplines en expertises, waaronder ervaringsdeskundigheid, vertegenwoordigd. De WijkGGZ-teams verbinden het sociale domein en de huisartsenzorg met de specialistische tweedelijns zorg. Op verzoek van huisarts of sociaal wijkteam bezoeken medewerkers van het WijkGGZ-team bewoners met een (vermoeden van) ernstig psychiatrische kwetsbaarheid. Vanuit een herstelondersteunende kennismaking biedt het WijkGGZ-team kortdurende ondersteuning en geeft advies aan bewoner, huisarts en sociaal wijkteam over een eventueel vervolg.
In deze workshop geven medewerkers van de WijkGGZ-teams een toelichting op de dagelijkse praktijk van de herstelondersteunende kennismaking en de samenwerking tussen vier organisaties.

www.iriszorg.nl
www.propersona.nl
www.ribw-nr.nl
www.pluryn.nl

}

15.50- 16.30 uur

studio prodent main stage

Koen Westen (Avans)

Docent

Integraal en geïntegreerd werken in een regio; consequenties van gemaakte keuzes

Met het werken in netwerken worden er keuzes gemaakt: keuzes voor zorgmodellen, keuzes voor samenwerkingsvormen en voor samenwerkingsverbanden. Op basis waarvan worden die keuzes gemaakt en levert dat het gewenste resultaat op? Deze sessie biedt u handvatten om die analyse te kunnen maken.

www.avans.nl

}

15.50- 16.30 uur

Laboratorium

Karin Hagoort (Psychiatrie UMC Utrecht)

Teamleiderinnovatie Psychiatrie en promovendus

Van netwerkintake naar netwerkzorg

Netwerkzorg start met integraal kijken naar problematiek, samen begrijpen wat er speelt en hoe factoren met elkaar samenhangen om vervolgens samen te bepalen wat iemand zelf kan doen om te herstellen en hoe naasten en professionals kunnen bijdragen. De netwerkintake biedt professionals een praktisch handvat om dit te doen. Netwerkzorg vraagt ook om samenwerking tussen organisaties en faciliteiten om de communicatie tussen alle partijen in een zorgnetwerk te faciliteren. In deze bijdrage bespreken we met de ervaringen in de regio Utrecht wat nodig is om vanuit de netwerkintake naar netwerkzorg te komen en wat dat vraagt van organisatie, professional en cliënt.

www.umcutrecht.nl

}

15.50- 16.30 uur

Danswerkplaats

Jan Hendrik Bos (Antes – Parnassia Groep) & Ronald Koster (Antes)

Ervaringsdeskundige – Projectleider Herstelgericht werken divisie ambulant Antes | Projectleider Herstel en stafmedewerker divisie ambulant Antes

Herstelgerichte visie en de vijf domeinen van herstel

Herstel is het maken van ruimte voor verandering bij jezelf en je omgeving. Herstel van psychische ontregeling is een persoonlijk en complex proces van interacties tussen ‘de patiënt’ en zijn omgeving. Herstel is in essentie een leerproces dat gefaciliteerd kan worden door te werken met 5 domeinen van herstel in alle fasen van zorg- en hulpverlening. Deze 5 domeinen zijn een hulpmiddel voor de cliënt, zijn naasten en de hulpverleners om het herstelproces te ordenen, inzichtelijk te maken en te organiseren.

www.anteszorg.nl

}

16.30 uur

Afsluiting van de dag

Partners

logo kenniscentrum phrenos
logo Reinier van Arkel
logo boom psychologie en psychiatrie
Share This